10- (KIHON on 10th KYU / 10 Techniques)

- (Fudo Dachi)
- (Morote Tsuki)
- (Oi Tsuki)
- (Jodan Uke)
- (Mae Gedan Barai)
- (Hiza Ganmen Geri)
- (Kin Geri)

SEIKEN (FOREFIST)
Strike with the first 2 knuckles


FUDO DACHI


STRIKES

1
SEIKEN MOROTE
TSUKI JODAN

2
SEIKEN MOROTE
TSUKI CHUDAN

3
SEIKEN MOROTE
TSUKI GEDAN

4
SEIKEN OI
TSUKI JODAN right

5
SEIKEN OI
TSUKI CHUDAN left

6
SEIKEN OI
TSUKI GEDAN right


BLOCKS

7
SEIKEN JODAN UKE left

8
SEIKEN MAE GEDAN BARAI right


KICKS

9
HIZA GAMMEN GERI left

10
KIN GERI right


RETURN TO FUDO DACHI