3- (KIHON on 3th KYU / 12 Techniques)


Hiji or Empi

- (Hiji Ate)
(Shuto Juji)
- (Kakato Geri)
- (Ago Geri)

 
STRIKES

1
CHUDAN HIJI ATE
right

2
CHUDAN MAE HIJI ATE
left

3
AGE HIJI ATE JODAN
right

4
AGE HIJI ATE CHUDAN
left

5
USHIRO HIJI ATE
right

6
OROSHI HIJI ATE
left


BLOCKS

7
SHUTO JUJI UKE JODAN
right

8
SHUTO JUJI UKE GEDAN
left


KICKS


FUDO DACHI

9
MAE KAKATO GERI JODAN
right

FUDO DACHI
10
MAE KAKATO GERI CHUDAN
left

FUDO DACHI
11
MAE KAKATO GERI GEDAN
right
12
JODAN AGO GERI
left


RETURN TO
SANCHIN DACHI