4- (KIHON on 4th KYU / 15 Techniques)


Shuto

(Shuto Uchi)
(Shuto Uke)
- (Yoko Geri)
- (Mawashi Geri Chusoku)
- (Mawashi Geri Haisoku)
- (Ushiro Geri)


Tegatana or
Knife Hand
STRIKES

1
SHUTO SAKOTSU UCHI
right

2
SHUTO YOKO GANMEN UCHI
left

3
SHUTO UCHI KOMI
right

4
SHUTO HIZO UCHI
left

 

5
SHUTO JODAN UCHI UCHI
right


BLOCKS

6
SHUTO JODAN UCHI UKE
left

7
SHUTO JODAN UKE
right

8
SHUTO CHUDAN UCHI UKE
left

9
SHUTO CHUDAN SOTO UKE
right
10
SHUTO MAE GEDAN BARAI
left
11
SHUTO MAWASHI UKE (In Sanchin Dachi)
right

KICKS

12
JODAN JOKO GERI
left


FUDO DACHI
13
JODAN MAWASHI GERI CHUSOKU
right

FUDO DACHI
14
JODAN MAWASHI GERI HAISOKU
left

FUDO DACHI
15
JODAN USHIRO GERI
right