5- (KIHON on 5th KYU / 12 Techniques)


Ѹ (Shotei)

(Kake Dachi)
Ѹ- (Shotei Uchi)
- (Hiji Ate)
Ѹ- (Shotei Uke)
- (Mawashi GeriHaisoku)
- (Mawashi Geri Chusoku)
- (Ushiro Geri)


Palm Heel
STRIKES

1
SHOTEI UCHI JODAN
right

2
SHOTEI UCHI CHUDAN
left

3
SHOTEI UCHI GEDAN
right

4
JODAN HIJI ATE
left

BLOCKS

5
SHOTEI UKE JODAN
right

6
SHOTEI UKE CHUDAN
left

7
SHOTEI UKE GEDAN
right


KICKS

8
CHUDAN MAWASHI GERI HAISOKU
left

FUDO DACHI
9
CHUDAN MAWASHI GERI CHUSOKU
right

FUDO DACHI

10


Step across    Spin    Kick left
FUDO DACHI
11
 
Spin
Kick right
FUDO DACHI
12
Moro Ashi Dachi
left
Step forward into
Kake Dachi
Kick
left
Step back into
Kake Dachi
Step back into
Moro Ashi Dachi
right