8- (KIHON on 8th KYU / 10 Techniques)


- (Tate Tsuki)
- (Shita Tsuki)
- (Jun Tsuki)
- (Morote Uchi Uke)
- - (Uchi Uke Gedan Barai)
- (Mae Geri)

 
STRIKES

1

2

3

4

5

6

7


BLOCKS

8

9


KICKS

10