9- (KIHON on 9th KYU / 7 Techniques)


(Seiken)

- (Santin Dachi)
- (Ago Uchi)
- (Gyaku Tsuki)
- (Uchi Uke)
- (Soto Uke)
- (Mae Geri Chusoku)
STRIKES

 

1

 

2
3
4

BLOCKS

5

6


KICKS


7